تبلیغات
تو فقط بوگو چی میخوایD: - دلـــم گرفتــه
دلـــم گرفتــه
☜دلـــم گرفتــه اسـت

         ⇡ از دنیــا

         ⇡ از آدم هــا

⇡از خیــال هایی که خیــال مـانـد

          ⇡از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست

        ⇡ از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت

☜از خـــودم☞

         ← از حمـــاقت های ِ احمقـــ ـ ـــانه ام

          ←از اعتمــ ـادهایی که از دسـت رفــــــــت

←از " مـنی " که مُــرد

←از ایـن " مــنی " که بیهــوده نفـس می کشــد

          ←از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش

▼▼▼خدایــا ...!▼▼

          √مـن دیگــر بریـــده ام

         √ کـــــــم آورده ام

√دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را

 دارم

          ▼نه آدم هـــایت را

          و▼ نه حتـی خــودم را ...

☜این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم.[ پنجشنبه 22 آبان 1393 ] [ 08:46 ب.ظ ] [ admin ] [ نظرات () ]
LastPosts